Siirtotenttipalvelu hankkeesta käytäntöön

Siirtotenttipalvelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa tentti Lahdessa, vaikka hän suorittaisi opintoja jossakin muualla Suomessa. Palvelu on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille.

Kirjoittaja: Marjo Lahdenranta

Tenttipalvelut yhteen paikkaan

Lahdessa haluttiin kehittää ja parantaa aikuisopiskelijan opintoihin liittyvää toimintaa ja keskittää tenttipalvelut yhteen paikkaan, Oppimiskeskus Fellmanniaan. Lahden ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tieto- ja kirjastopalvelujen ja Lahden yliopistokampuksen yhteinen Päijät-Hämeen liiton rahoittama hanke alkoi syksyllä 2013. Tenti Lahdessa –hanke kesti puoli vuotta. (Vuorivirta, 2014)

Aikaisemmin Tieto- ja kirjastopalvelut oli pilottina järjestänyt muutaman tentin Fellmanniassa, mutta vasta hankkeen aikana luotiin varsinainen prosessi ja käytännöt. Tavoitteena oli kehittää siirtotenttipalvelu ja jatkaa toimintaa edelleen Lahden ammattikorkeakoulun Tieto- ja kirjastopalvelujen normaalina palveluprosessina. Hankkeen aikana tenttiminen oli opiskelijalle maksutonta, mutta nyt hankkeen loputtua tenttimaksu on 60 euroa. Maksua määriteltäessä huomioitiin tilavuokrat, postituskulut ja henkilöstökulut iltalisineen.

Siirtotenttihankkeen aikana palvelua markkinoitiin ja tehtiin tunnetuksi. Palvelulle suunniteltiin oma rollup ja kirjanmerkki sekä lyijykynä. Rollupia pidetään esillä Fellmanniassa. Kirjanmerkkejä ja kyniä on jaettu eri tapahtumien aikana muun muassa Fellmanniassa järjestettävässä Tiedepäivässä. Toki lyijykynät ovat käytössä myös siirtotenteissä.

Hanke kesti noin seitsemän kuukautta ja sinä aikana tentissä kävi 95 opiskelijaa eli keskimäärin 13 opiskelijaa kuukaudessa. Hankkeen loputtua ja palvelun tultua maksulliseksi, tenttijöitä on ollut reilun vuoden aikana 115 eli keskimäärin 8 tenttijää kuukaudessa. Jo hankkeen aikana pohdittiin sitä, kenelle palvelu on tarkoitettu. Suuri osa siirtotenttijöistä opiskelee Kuopiossa, Joensuussa, Rovaniemellä, Vaasassa tai Jyväskylässä eli niillä paikkakunnilla, joihin matkaa kertyy reilusti enemmän kuin esimerkiksi Lahdesta Helsinkiin.

Mikä on siirtotentti?

Siirtotentti on tentti, jonka opiskelija tenttii Lahdessa vaikka varsinainen opiskelupaikka on muualla Suomessa. Siirtotenttipalvelu on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa tenttinsä poikkeuksellisesti siirtotenttinä, mikäli eivät ole päässeet varsinaisiin tenttitilaisuuksiin. Fellmanniassa on tentitty myös muutaman ulkomaisen korkeakoulun tenttejä.

Opiskelija varmistaa aina omasta korkeakoulustaan, voiko tietyn tentin suorittaa siirtotenttinä. Siirtotenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä verkkolomakkeella ja tentti pyritään järjestämään samaan aikaan kuin varsinainen tentti opiskelupaikkakunnalla. Opiskelija sopii myös oman korkeakoulunsa kanssa tenttikysymysten lähettämisestä Tieto- ja kirjastopalveluihin. Opiskelija itse vastaa kaikesta tenttimiseen liittyvistä järjestelyistä oman korkeakoulunsa kanssa. Hän sopii kysymysten lähettämisestä tentaattorin kanssa sovittuun osoitteeseen niin, että kysymykset ovat valmiina tenttiä edeltävänä päivänä.

Ohjeet siirtotenttiin tulijalle ja ilmoittautumislomake löytyvät tällä hetkellä osoitteesta www.fellmannia.fi kohdasta Tervetuloa tenttimään. Samalla sivulla on myös tentin jälkeen täytettävä palautelomake.

Siirtotenttipalvelu palveluprosessina

Uuden palvelun käyttöotto vaikuttaa henkilöstön työrutiineihin. Tenttiin tulijat tiedetään kaksi viikkoa aikaisemmin, joten henkilöstön resursoiminen ja työvuorosuunnittelu saadaan tehtyä ajoissa. Ilmoittautumiset ja tilojen varaukset tehdään toimistotyönä, mutta tentin valvonta on liitetty tietopalvelusihteerien ja tietopalveluassistenttien asiakaspalveluvuoroihin. Tarvittavan henkilöstöresurssin lisäksi siirtotenttipalvelun aloittaminen vaati myös sopivan tilan tenttimiselle. Fellmanniassa onkin varattu yksi neuvottelutila, joka on kalustettu ja varusteltu tenttimistä varten. Tila sijaitsee tutkijantilojen yhteydessä, joten tenttimiseen vaadittava rauhallisuus on taattu. Tentissä voi olla yhtaikaa kuusi opiskelijaa, mutta yleensä tenttijä on yksin. Tilassa on kameravalvonta, sillä valvonta suoritetaan pääasiassa videovälitteisesti.

Tentit ovat pääsääntöisesti Fellmannian aukioloaikoina (ma-pe klo 8-20, la ja su klo 10-16), mutta henkilöstön joustavuuden vuoksi aukioloajan ylittävä tentinvalvonta onnistuu myös myöhemmin illalla tai lauantai-aamuna. Tenttipalveluun sisältyy tentin valvonnan lisäksi tenttikysymysten vastaanottaminen kyseiseltä korkeakoululta sekä vastausten lähettäminen tentaattorille. Tenttiä valvotaan sekä kameran välityksellä että käymällä säännöllisesti tenttitilassa. Tenttitilanteesta on pyritty tekemään samanlainen kuin varsinainen tenttitilaisuus omassa korkeakoulussa olisi. Laadittuja tenttiohjeita noudatetaan tarkasti.

Palaute ja kokemuksia tenttijöiltä

Tentissä käyneet voivat antaa palautetta verkkolomakkeen kautta. Palaute siirtotenttipalvelusta on ollut kiittävää ja asteikolla 1-5 tenttijät ovat arvioineet järjestelyjen sujuvuuden ja ilmoittautumisen helppouden keskimäärin arvolla 4,5. Kaiken kaikkiaan siirtotenttipalveluun ja käytännön järjestelyihin ollaan tyytyväisiä.

”Hyvää palvelua.”

”Upeaa, että tällainen mahdollisuus on tuotettu. Uskoisin, että saavuttaa suuren suosion.” ”Hyvät järjestelyt, vaikka paperilla ensin näyttivät jäykältä, toimi kaikki erittäin hienosti. Ja sain tentistä 4, eli ei ollut turha reissu 🙂 Kiitos! ”

”Toivottavasti tämä siirtotenttipalvelu jatkuu. Toimii erinomaisesti. Parasta on se, että tentti järjestyy käytännössä mihin aikaan vain Fellmannian aukioloaikojen puitteissa, tällaista ei taida muualla olla? On todella vaivalloista etsiä paikkaa, jossa voisi tehdä tentin kun sen on oltava samana päivänä ja samaan aikaan kuin kotiyliopistossa. Fellmanniassa tällaista ongelmaa ei ole, kiitos siitä, en pärjäisi ilman palvelujanne!”

”Kaikki on toiminut hyvin. Olen ollut järjestelyyn tyytyväinen ja tulen käyttämään sitä jatkossakin.”

Siirtotentin maksullisuudesta olemme saaneet kriittistä palautetta. Osa näistä palautteista johtuu siitä, että kaikkien kirjaston järjestämien palveluiden oletetaan olevan maksuttomia. On hyvä muistaa, että siirtotenttipalvelu on kuitenkin räätälöity lisäpalvelu.

”Liian kallista opiskelijalle! Kulut eivät voi olla niin korkeat, että 60 euroo muka olisi tarpeeksi niiden kattamiseen, ottaen huomioon, että valvontakin tapahtuu kameran välityksellä.”

”Erittäin hyvä ja tarpeellinen palvelu. Hinta on vähän kipurajalla, mutta mieluummin se kuin koko päivän reissu yliopistolle.”

”Itse näkisin hinnan alhaisempana koska kouluni on Helsingissä, joten junalippujen verran (n 20 €) voisin maksaa. Hyvä järjestely kyllä!”

Siirtotenttipalvelun vaikuttavuudesta

Yleensä palveluprosesseja tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti, niin myös hankkeen aikana luotua siirtotenttiprosessia. Uuden palvelun käyttöönotto Tieto- ja kirjastopalveluissa vaikutti myös olemassa oleviin henkilöstöresursseihin ja niiden kohdentamiseen. Samoin työtehtävissä tapahtui hieman muutoksia. Siirtotenttien valvonta sujuu jouhevasti muun asiakaspalvelun ohella. Siirtotenttipalvelun järjestelyistä syntyneitä kustannuksia korvataan osittain tenttimaksuilla. Sekä tenttijöiden että tentinvalvontahenkilöstön palautteet on huomioitu kehittämisessä.

Kirjaston tilan käyttö tenttimiseen on nostanut käyttöastetta ja monipuolistanut käyttöä. Aikaisemmin kyseinen tila oli iltaisin pääsääntöisesti käyttämätön. Tilaa käytetään edelleen neuvottelutilana, mutta siirtotenttivaraus ohittaa aina muut varaukset.

Suurin vaikutus siirtotenttipalvelulla on kuitenkin opiskelijalle. Työelämän ja opiskelun yhteensovittaminen helpottuu ja opiskeluaika saattaa lyhentyä. Matkustaminen kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä vähenee, taloudellisen merkityksen lisäksi tämä huomioi myös kestävän kehityksen ja hiilijalanjälki pienenee. Kaiken kaikkiaan sosioekonomiset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Työssäkäyvän opiskelijan ei tarvitse olla töistä pois matkustaakseen toiselle paikkakunnalle tenttimään. Ajansäästö on silloin huomattavaa. Siirtotenttipalvelu on tärkeä alueelliselle vaikuttavuudelle, koulutustaso nousee ja jos opinnäytetyö tehdään omalla työpaikalla työelämälähtöisesti, niin sillä on rooli alueellisessa kehittämisessä.

Kuvitteellinen aikuisopiskelija Olli Opiskelija asuu ja käy työssä Lahdessa. Hän opiskelee Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Hän lainaa kurssikirjojaan Fellmanniasta, mutta pääosin lukee kirjat digitaalisina. Olli valmistautuu tenttiin opiskelemalla Fellmannian tiloissa ja suunnittelee varaavansa 24/7-tilan opinnäytetyön tekemistä varten. Kaikki kirjatentit Olli suorittaa siirtotentteinä Lahdessa samaan aikaan kun opiskelijakollegat Kuopiossa eli iltaisin klo 17–20.

Ollin opinnot eivät vaikuta työntekoon eikä hänelle tule yksittäisiä poissaoloja tenttien vuoksi. Olli säästää sekä aikaa että rahaa. Hänen ei tarvitse matkustaa enää Kuopioon tenttimään ja automatkat Kuopioon ovat vähentyneet huimasti. Säästyneen matka-ajan Olli voi käyttää opiskeluun. Niinpä opintojärjestelyiden helppouden takia opintoaika saattaa jopa lyhentyä.

Uuden palvelun vaikuttavuus pitäisi aina pystyä selvittämään, vaikka vaikutukset eivät olisikaan kovin konkreettisia. Siirtotenttipalvelun vaikuttavuuden selvittäminen olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe vaikka opinnäytetyön tekijälle.

Lähteet

Vuorivirta, K. (2014) Tenti Lahdessa – yhteinen tenttipalvelu Fellmanniassa. Konseptointi- ja käynnistyshanke 1.10.2013 – 30.9.2014. Loppuraportti

Kirjoittaja:

Vastaava informaatikko Marjo Lahdenranta työskentelee Lahden ammattikorkeakoulun Tieto- ja kirjastopalveluissa.

Lahti 30.12.2015

Kuvat: Marjo Lahdenranta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *