Maanalaisen pysäköintilaitoksen käyttökokemukset, Case: Lahden Toriparkki

Artikkeli on perua liiketoiminnan logistiikan opinnäytetyöstä, jossa on ollut tavoitteena selvittää Lahden Toriparkin käyttökokemuksia ja sitä kautta esille tulevia kehitysideoita Toriparkin käyttäjiltä. Aihe on ajankohtainen ja herättänyt keskustelua vuosien saatossa sekä puolesta että vastaan. Asiaa on pohdittu esimerkiksi lisärakentamisen mahdollistamisen, kadunvarsipysäköinnin vähentämisen ja Toriparkkiin investoimisen kannalta. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala. Toimeksiantaja operoi yhtenä osana Lahden kaupunki- ja liikennesuunnittelua. Toriparkkia hallinnoi Lahden Pysäköinti Oy, joka on Lahden kaupungin omistama tytäryhtiö.

Kirjoittajat: Lauri Järvinen ja Ritva Kinnunen

Toimivia pysäköintiratkaisuja on tutkittu pitkän aikaa. Kuntien rakenne, palvelutarpeet ja niihin liittyvät toiminnot muuttuvat jatkuvasti ja tämän takia uusia pysäköintiratkaisuja tulee muodostaa koko ajan. Pysäköintiratkaisua koskeviin päätöksiin vaikuttavat merkittävästi kuntien resurssit sekä valtakunnalliset ohjeet ja linjaukset. Velvoiteautopaikkoja ja pysäköintiä koskevat ratkaisut eroavat tämän takia paljon kunnittain ja myös maittain. (Kaikkonen 2012.)

Pysäköintiratkaisuissa on päädytty usein samantyyppisiin lopputuloksiin. Ratkaisuissa on tullut yleisesti esille kadunvarsipysäköinnin vähentäminen ja keskustan viihtyisyyden lisääminen. Pysäköintilaitokset joko maan alla tai päällä ovat olleet usein toimivin ratkaisu. Pysäköintilaitokset koetaan yleisimmin helpoksi ajaa ja nopeaksi paikaksi löytää pysäköintipaikka. Kadunvarsipysäköinnin vähentämiseksi on monessa tapauksessa tullut ottaa huomioon myös sekä pysäköintilaitosten että kadunvarsipysäköinnin hinnoittelu.

Muun muassa Europarkin (2014) teettämän tutkimuksen mukaan kadunvarsipysäköintiä vähentämällä ja pysäköintilaitoksissa pysäköintiä lisäämällä kaduilla olisi helpompaa ajaa, päästöt vähentyisivät, keskustaliikenteestä tulisi sujuvampaa ja liikenneturvallisuus parantuisi. Kadun varsilla olisi myös enemmän tilaa ja toimintamahdollisuuksia esimerkiksi palveluille. Katuja olisi myös helpompi pitää kunnossa talvisin. Kadunvarsipysäköinnin vähentyminen vaikuttaisi myös paljon kaupunkisuunnitteluun ja avaisi uusia mahdollisuuksia. Oikeanlaisen pysäköinnin tulisi kaiken kaikkiaan säästää aikaa, olla sopivan hintaista ja helppoa, sujuvoittaa liikennettä ja lisätä kaupunkiviihtyvyyttä.

Useiden tutkimusten mukaan kuntien keskustoja tehdään myös yhä enemmän kävely- ja pyöräilypainotteiseksi. Tähän löytyvät keinot ovat pysäköintilaitosten lisääminen, kadunvarsipysäköinnin vähentäminen, autokaistojen kaventaminen ja kävely- sekä pyöräilykaistojen leventäminen. Joissain tapauksissa jopa kokonaisia katuja tai kadunosia muutetaan kävelykaduiksi.

Tarve rakentaa Toriparkki Lahteen

Lahden kaupunginvaltuustossa on todettu Toriparkin olevan ”oleellinen” osa kaupungin keskustasuunnitelmaa. Toriparkki myötäilee myös kaupungin strategiaa ja liikennepoliittisten linjausten toteutumista. Toriparkin tarkoituksena on etenkin korvata keskustasta vähitellen poistuvaa kadunvarsipaikoitusta ja edesauttaa lisärakentamista ydinkeskustassa sijoittamalla rakentamisen edellyttäviä velvoiteautopaikkoja Toriparkkiin. Lisäksi Toriparkki tuo lisää asiakaspysäköintitilaa Lahden keskustaan. (Lahti Uudistuu 2015.)

Lahden teknisen ja ympäristötoimialan (2012) mukaan Lahden kaupungin keskustasuunnitelman yleisenä tavoitteena on edistää Lahden keskustaa elinkeinoelämän edellytysten ja asumisen kannalta houkuttelevammaksi ja elinvoimaisemmaksi. Tämän saavuttamiseksi vähennetään liikenteen haittoja parantamalla saavutettavuutta, joukkoliikenteen sujuvuutta ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden kulkemista Lahden keskustassa. Ajoneuvoliikennettä suunnataan yhä enemmän keskustaa ympäröivälle kehälle ja kehän sisällä lisätään jalankulun ja pyöräilyn helppoutta ja keskitytään joukkoliikenteeseen. Keskustaan tuleva liikenne ohjataan kehän kautta pysäköintitiloihin. Pysäköintilaitoksia on ollut enemmän keskustan itäisellä puolella ja Toriparkki antaa nyt lisää pysäköintitilaa keskustan läntiselle puolelle. Toriparkki sijaitsee keskustan eniten käytetyn jalankulkualueen yhteydessä ja helpottaa näin keskustassa asioimista. Tästä syystä Toriparkilla on keskeinen rooli keskustan liikennesuunnitelmassa.

Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä huhtikuussa 2016. Kyselylinkki jaettiin toimeksiantajan virallisella sosiaalisen median kanavalla Facebookissa. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimustapaa.

Tutkimuksesta selvisi, että Toriparkkia on käytetty useasti ja autoilijat ovat löytäneet Toriparkin pysäköintipaikakseen. Kadunvarsipysäköintiä käytettiin myöskin edelleen paljon. Yleisimmin Toriparkkiin saavuttiin pysäköimään Lahden alueelta keskustan ulkopuolelta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kadun varsille ei tarvita näyttötauluja Toriparkin vapaiden paikkojen määrästä. Yleisimmin Toriparkkia käytettiin pysäköintipaikkana asioidessa keskustassa ja pysäköintiaika oli 1-3 tuntia.

Toriparkki koettiin yleisimmin siistiksi, tilavaksi, valoisaksi ja helpoksi käyttää. Kyselyyn vastanneet arvostivat myös keskeistä sijaintia keskustassa. Verrattuna muihin pysäköintilaitoksiin Toriparkin eduiksi nousivat esille pysäköintiruutujen leveys ja modernisuus. Kysyttäessä mielipiteitä Toriparkin hinnoista mielipiteet jakautuivat jonkin verran. Suurin osa koki Toriparkin hinnat kuitenkin sopivaksi. Toriparkin hinnat ovat linjassa muuhun pysäköintiin keskustassa ja edulliset verrattuna kadunvarsipysäköintiin. Tällä on haluttu siirtää pysäköintiä kadun varsilta Toriparkkiin. Pieni osa vastaajista koki Toriparkin rakentamisen liian kalliiksi ja että investoinnin olisi voinut käyttää johonkin muuhun. Osa kyselyyn vastanneista oli helpottuneita siitä, että tori oli rakentamisen jälkeen jälleen käytettävissä ja kaupungin ympäristö oli viihtyisämpi.

Tutkimuksen perusteella Toriparkista toivottiin maanalaisia kulkuyhteyksiä läheisiin liiketiloihin. Vastauksissa ehdotettiin yhteistyötä läheisten liikkeiden kanssa, jolloin saisi ostoksien mukaan alennusta pysäköinnistä. Tiedotusta Toriparkkiin liittyen toivottiin myös lisää. Opastusta toivottiin enemmän sekä kaduille että porraskäytäviin. Ulkopaikkakuntalaisten kannalta ohjausta Toriparkkiin ehdotettiin kauemmaksikin keskustasta. Hinnoitteluun toivottiin lisää porrastusta, jolloin Toriparkkia käytettäessä voisi maksaa tarkemmin pysäköidystä ajasta.

Yleisesti katsottuna suurin osa vastaajista piti Toriparkkia hyvänä monin eri tavoin. Maanalaista pysäköintiä arvostettiin, kun autoja ei ole pysäköitynä kadun varsilla niin paljon kuin ennen. Toriparkki koettiin turvalliseksi paikaksi pysäköidä auto. Toriparkin modernisuutta arvostettiin myös paljon. Tutkimustulokset kertovat siitä, että Toriparkki on pääasiassa onnistunut tavoitteessaan ja saavuttanut autoilijat. Huomattava osa autoilijoista käyttää Toriparkkia ja käyttö on yhä lisääntymään päin, kun Toriparkki tulee tutummaksi.

Lähteet

Europark. 2014. A. Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan – Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa. [viitattu 21.4.2016]. Saatavissa: http://www.europark.fi/pdf/EuroPark-esite-2014.pdf

Kaikkonen, H. 2012. Autopaikoitus- ja pysäköintiratkaisut kunnissa. Kuntaliitto. [viitattu 21.4.2016]. Saatavissa: https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjQ9YrX8Z_MAhVE3SwKHdPqCpQQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fshop.kunnat.net%2Fdownload.php%3Ffilename%3Duploads%2Fautopaikoitusselvitys_ebook.pdf&usg=AFQjCNElYbWY9myco_UAuK7fEBXIt07kYA&

Lahden tekninen ja ympäristötoimiala. 2012. Taustatietoa torin maanalaisen pysäköintilaitoksen – Toriparkin toteuttamisesta [PDF]. Lahden kaupunki.

Lahti uudistuu. 2016. Toriparkki nyt käytössä. [viitattu 9.3.2015]. Saatavissa: http://lahtiuudistuu.fi/ydinkeskusta/toriparkki/

Toriparkki. 2015. Moderni toriparkki – palveluiden ympäröimänä. [viitattu 9.3.2015]. Saatavissa: http://toriparkki.info/

Kirjoittajat: Lauri Järvinen on opiskellut Lahden ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla ja valmistuu liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmasta tradenomiksi. KTT Ritva Kinnunen toimii markkinoinnin yliopettaja Lahden ammattikorkeakoulussa.

Lahti 13.6.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.