Miksi opinnot ei etene – case tietojenkäsittely

Yksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin keskeisistä mittareista on opintojen eteneminen (55 op suorittaneet). LAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla on pyritty löytämään niitä tekijöitä, jotka hidastavat opintojen etenemistä. Tähän artikkeliin on tiivistetysti koottu opiskelijoiden tunnistamia, opintojen eri vaiheisiin liittyviä etenemisen esteitä sekä LAMKin käynnistämiä kehittämistoimenpiteitä.

1.      Taustaa

2010-luvun ammattikorkeakorkeakoulu-uudistuksessa perusrahoitus muuttui kokonaan tuloksellisuuspohjaiseksi. Aiempaa kustannuspohjaista rahoitusmallia pidettiin yhtenä syynä heikkoon tehokkuuteen (OKM 2012, 3). Selvitäkseen kiristyvässä kilpailussa ammattikorkeakoulut ovat hakeneet uudenlaisia toimintamalleja. Paineet tehokkuuden parantamiseen ja keskinäisessä kilpailussa pärjäämiseen ovat kovat. (Järvinen 2015.)

Yksi rahoitusmallin mittareista on opintojen eteneminen (55 op suorittaneet). Lukuvuonna 2014–2015 vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus LAMKissa oli kasvanut 59 %:iin. Koulutusalojen välillä on kuitenkin suuria eroja, ja haasteita on erityisesti tekniikan alalla ja tietojenkäsittelyssä.

LAMKissa järjestetään tietojenkäsittelyn koulutusta sekä suomen- että englanninkielisenä. Koulutuksen kielestä riippumatta opiskelijoiden opintojen eteneminen on jäänyt LAMKin keskiarvon alle. Keväällä 2014 asiaan päätettiin pureutua tarkemmin erillisellä kyselyllä.

2.      Kyselyn toteutus

Kyselyn päätavoitteena oli lisätä ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden opintojen etenemiseen. Kohderyhmäksi valittiin kaikki tietojenkäsittelyn läsnä olevat opiskelijat.

Kysely laadittiin sekä suomeksi että englanniksi. Saatetekstissä korostettiin vastausten nimettömyyttä ja LAMKin henkilökunnan kiinnostusta toimenpiteisiin, joilla opintojen etenemistä voidaan tukea.

Vastausaikaa pidennettiin, mutta siitä huolimatta kyselyyn vastasi vain 27 opiskelijaa (15,3 %). Viikko kyselyn sulkeutumisen jälkeen kohderyhmälle lähetettiin kiitosviesti, jossa kerrottiin lyhyesti saadusta palautteesta ja sen jatkokäsittelystä.

3.      Yhteenveto opiskelijoiden vastauksista

Opiskelijat tunnistivat eri vaiheisiin liittyviä opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijat toivoivat mm. seuraavia asioita:

thumbnail_taulukko-1-_miksi-opinnot-ei-etene
TAULUKKO 1. Opiskelijoiden tunnistamia kehittämiskohteita

Opiskelijat tunnistivat selkeästi myös oman roolinsa opintojen etenemisessä, mikä korostuu opintojen loppuvaiheessa: ”edistyminen on puhtaasti omasta motivaatiosta enää kiinni”.

4.      Kehittämishaasteisiin vastaaminen

Osa opiskelijoiden esiin nostamista kehittämiskohteista on yhteisiä kaikille koulutuksille, osa kohdistuu suoraan tietojenkäsittelyn koulutukseen. Seuraavassa nostetaan esille niitä kehittämishaasteisiin liittyviä toimenpiteitä, joita on jo tehty tai ollaan tekemässä.

Opintopolku

Syksyllä 2015 käynnistyi uusi kolmivuotinen OPS-prosessin kehittämistyö, jossa uudistetaan opetussuunnitelmien osaamistavoitteet kolmen vuoden välein ja opetuksen sisällöt ja menetelmävalinnat vuosittain. Valinnaisuutta on lisätty ja kaikille aloille yhteisellä lukujärjestysratkaisulla mahdollistetaan aiempaa helpommin valinnat myös muilta aloilta. Lisäksi joillekin pakollisille opintojaksoille on luotu vaihtoehtoisia opintoja. KesäCampus-tarjonta ja FUAS-opintojaksot myös talvilukuvuoden aikana lisäävät valinnaisuutta. LAMKin väyläopintojen kautta on rakennettu uudenlaisia monialaisia profiloitumisen mahdollisuuksia.

Ohjaukseen on panostettu enemmän. Opettajatuutoreiden ohjausresurssia on nostettu ja opettajatuutorit ovat käyneet ohjauskoulutuksen. Elokuussa 2016 rekrytoitujen opintokoordinaattoreiden keskeisenä tehtävänä on ohjaustoiminnan kehittäminen ja organisointi sekä opiskelijoiden ohjaus. Lisäksi he vastaavat omalta osaltaan opintotehokkuuden lisäämisestä ja opintojen etenemisestä sekä tuutoroinnin ja ohjauskäytänteiden yhtenäistämisestä LAMKissa. Pelillistämisen keinoja kehitetään motivoinnin ja seurannan apuna.

Verkostojen avulla pyritään edistämään kv-opiskelijoiden integroitumista Suomeen ja työelämään. Suomen kielen opintoja on lisätty, sillä suomen kielen taidolla on todettu olevan suuri merkitys kotiutumisessa ja työelämään integroitumisessa. Opiskelijoille tarjotaan enemmän yrityselämään ja hankkeisiin integroituja opintoja ja myös tätä kautta löytämään reittejä työelämään.

thumbnail_kuva-1-_miksi-opinnot-ei-etene
KUVA 1. Opiskelijat opinnoissaan

Opetusjärjestelyt

Opintojen suunnittelua helpottaa uusi alusta, DESKI, johon on koottu kaikki opiskelijan tarvitsema tieto. Lisäksi LAMKissa on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä opetus- ja lukujärjestyssuunnitteluun: lukujärjestykset ovat aiempaa selkeämmät ja ne sisältävät erilaisia hakuominaisuuksia. Myös opintojen etsiminen on aiempaa sujuvampaa.

Opintojaksojen tasalaatuisuuden haasteet tunnistetaan edelleen. Yhtenä keinona on opettajien opintokokonaisuuksien yhteissuunnittelu, myös monialaisesti. Opettajien yhteinen valmennusohjelma, LOVE, vastaa tähän haasteeseen.

Opintojen suoritus

Opiskelijoille pyritään tarjoamaan jokaisesta opintojaksosta erilaisia toteutustapoja. Uudet erilaiset oppimisympäristöt sekä oppiminen osuuskunnissa monipuolistavat oppimisprosessia. AHOTointi ja työn opinnollistaminen on mahdollistanut esimerkiksi työelämään kesken opintojaan siirtyneiden opiskelijoiden palaamisen opintojen pariin siten, että työelämässä hankittu kokemus on hyödynnetty ja työn tekeminen opinnollistettu.

Haastavien opintojaksojen suorittamista tuetaan tasoryhmien ja valmentavien opintojen avulla. Lisäksi on järjestetty erillisiä intensiivikursseja hylätyn arvosanan saaneille tai niille opiskelijoille, jotka ovat vaarassa saada hylätyn.

Opintoihin motivoitumista ja sitoutumista edistetään muun muassa ryhmäytymisen avulla – ryhmäytyminen alkaa jo heti opintojen alussa. Myös kv-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden tiiviimmällä integroinnilla pystytään lieventämään sopeutumisvaikeuksia ja vahvistamaan sitoutumista opintojen loppuun saattamiseen.

5.      Kohti parempia opiskelukokemuksia

LAMKin laatujärjestelmän mukaisesti opiskelijoilla on useita eri kanavia antaa palautetta. Palautejärjestelmää ollaan muuttamassa entistä selkeämmäksi ja joustavammaksi, jolloin opiskelijakokemuksesta saadaan ajantasaisesti hyvä kokonaiskuva ja parannustoimenpiteisiin kyetään tarttumaan sujuvasti ja nopeasti.

Tietojenkäsittelyn, kuten muunkin ammattikorkeakoulukoulutuksen tavoitteena on tuottaa erinomaisia osaajia työelämään. Opiskelukokemuksen merkitys huippuosaajaksi kehittymisessä on keskeinen, ja siten LAMKissa erinomaisen opiskelijakokemuksen tuottaminen on yksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista.

Lähteet

OKM 2012: Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Järvinen, M-R. 2014. Oppilaitosten yhdistäminen suomalaisessa koulutuspolitiikassa 1940-luvulta 2010-luvulle: yksittäisten ammatillisten koulujen ongelmien ratkaisuista koko korkeakoulukentän rakenteellisen kehittämisen välineeksi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja vol. 16, 4/2014, 28-43.

Kirjoittajat:

Sariseelia Sore
Marjo-Riitta Järvinen

Lahti 2.12.2016

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *