Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Riittämätön suomen kielen taito on usein este työllistymiselle ja koulutuspolulla etenemiselle. Ossi-hankkeessa rakennettaan osallistujajoukon heterogeenisuuden huomioivia koulutustuotteita, joihin liittyy vahva henkilökohtainen ohjaus. Syksyllä 2016 tehdyn selvityksen mukaan koulutukset tuottavat hyviä tuloksia: koulutuksen jälkeen yli puolet osallistujista on siirtynyt töihin tai opiskelemaan.

Kirjoittajat: Marja Kiijärvi-Pihkala, Mari Lampinen, Evelina Liski, Maija-Leena Pusa

Maahanmuuttajien työllistyminen

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on monilla mittareilla arvioituna muuta väestöä heikompi. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä ulkomaalaisten työttömyysaste oli kesäkuussa 2015 49 %, kun samaan aikaan kaikkien työttömien osuus työvoimasta oli 16 % (Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016–2020).

Työllistymisen esteinä ovat usein kielitaidon riittämättömyys, verkostojen puute sekä työnantajien ja yhteiskunnan asenteet. (Valtion kotoutumisohjelma 2016–2019.)

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kehittämisehdotuksissa nostettiin erilaisten koulutusten ja palveluiden muodostamat ketjut, joiden tulisi viedä systemaattisemmin kohti työmarkkinoita ja työllistymistä. Koulutusorganisaatioiden tulisi tehdä entistä tiiviimmin yhteistyötä ja koordinoida erilaisten kurssien tarjontaa ja vaiheistuksia. (TEM 2014.)

Myös Päijät-Hämeessä on kasvava joukko nuoria ja aikuisia maahanmuuttajia, joiden siirtyminen työelämään tai opintoihin on estynyt riittämättömän suomen kielen taidon, puutteellisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä riittämättömän ohjauksen vuoksi. Ossi – Osaaminen esiin –hankkeella luodaan joustavampia siirtymiä mm. uudenlaisten koulutus- ja ohjauspalveluiden avulla sekä tiivistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on verkostomaisesti toimiva ohjaus- ja koulutusmalli, joka palvelee paitsi alueen maahanmuuttajia, myös heidän kanssaan toimivia tahoja.

Ossin koulutuspilotit

Keväällä 2016 Ossi-hankkeessa toteutettiin kaksi koulutuspilottia: Suuntana opinnot Koulutuskeskus Salpauksessa ja Suomea ammatillisiin opintoihin hakeville Lahden kansanopistossa. Molemmat koulutukset olivat omaehtoista koulutusta ja suunnattu työttömille. Koulutusten tavoitteena oli kehittää osallistujien kielitaitoa, vahvistaa opiskelu- ja työvalmiuksia, selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia sekä ohjata ja tukea mm. koulutuksiin hakeutumisessa.

Koulutusten kesto oli noin 4 kuukautta. Suuntana opinnot toteutettiin verkkokurssina. Verkon kautta tapahtuvaa lähiopetusta oli 8 tuntia viikossa, etäopetusta 4 tuntia viikossa ja lisäksi ohjausta tarvittaessa. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Kolme heistä lopetti kesken (yksi palasi kotimaahansa ja 2 siirtyi ammatilliselle kurssille TE-toimiston ohjaamana).

Suomea ammatillisiin opintoihin hakeville –koulutus toteutettiin HOPS:ien mukaan joko 24 tai 25 viikkotunnin lähiopetuksena.Koulutuksen aloitti 18 ja suoritti loppuun asti 13 opiskelijaa.

Syksyllä 2016 selvitettiin, miten opiskelijat olivat edenneet työllistymis- tai koulutuspolullaan koulutuksen jälkeen. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin sähköpostitse 31 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 26.

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Kaikki osallistujat olivat työttömiä aloittaessaan koulutuksen. Alla olevaan taulukkoon on koottu vastaajien tilanne syksyllä 2016, noin neljä kuukautta koulutusten päättymisen jälkeen.

taulukko-1-kiijarvi-pihkala

Kuva 1: Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Koulutuksen jälkeen yli puolet vastaajista oli siirtynyt joko töihin tai opiskelemaan: Työllistyneitä oli kolme, kaksi oli työharjoittelussa tai -kokeilussa. Kymmenen henkilöä on aloittanut opiskelun (luvussa mukana kaksi henkilöä, jotka on hyväksytty tammikuussa 2017 alkavaan koulutukseen).

Koulutus auttoi etsiä ja osallistua pääsykokeeseen LAMKiin.

Ossi-koulutus auttoi minua. Minä tutustuin Suomen aikuskoulutuksiin ja opetuksiin ja suuninttelin oma opetuspolkuni.

Yksitoista vastaajaa oli edelleen vailla töitä, mutta heistä seitsemän oli jatkanut opiskelua muilla omaehtoisilla suomen kielen kursseilla. Osallistujat uskovat, että suomen kielen vahvistuminen ja verkostojen laajentuminen tulee auttamaan heitä työpaikan löytymisessä.

Kyllä se on auttanut paljon minua. Mun suomen kielen taito on parantunut paljon. Nyt mina käytän enemman kielta. Ennen minulla ei ollut tarpeeksi itsevarmuutta. Nyt myös minä voin hakea suomenhielihin opintoihin, ennen ei ollu mahdollista. Lisäksi, minä säin hyvä kontakteja kurssin aikana, elika minun verkosto on parantunut. Lopuksi, sanoisn että vaikka se ei ole vielä autanut paljön hyvän työpaikan säämisessä, minä uskon, että se auttaa siinä tulevaisuudessa.

Onnistumisen edellytyksenä henkilökohtainen tuki ja linkit työelämään

Koulutuksen päättyessä ollaan kriittisessä vaiheessa – miten tästä eteenpäin? Jatkopolkuja tulee rakentaa koko koulutuksen ajan hyödyntäen mm. mahdolliset työharjoittelujaksot. Kielitaidon kehittymisen ja ylläpitämisen näkökulmasta on tärkeää, että siirtymät ovat joustavia ja nopeita.

kiijarvi_kuva

Kuva 2. Koulutuksen aikana suomen kieli vahvistuu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Usein pitkään työttömänä olleilla kynnys töihin tai opintoihin hakeutumiseen on korkea jo pelkästään heikentyneen itsetunnon vuoksi. Siksi koulutuksissa on olennaista keskittyä myös opiskelijoiden vahvuuksien ja aiemman osaamisen esiin tuomiseen. Monilla osaamista on kotimaasta paljon, mutta koska sitä ei ole osattu kielellistää tai se ei sovi suomalaisiin tutkintosisältöihin, osaaminen ikään kuin unohdetaan ja opiskelija kokee, ettei hän osaa mitään. Voimaantuminen tukee kotoutumista ja kotoutuminen puolestaan aktiivisuutta ja rohkeutta työmarkkinoilla ja kouluttautumisessa.

Koulutus auttanut minua parempi ymmärtää suomea kun kuuntelen ihmiset puhuvat, ja myös silloin, kun luin.

Kyllä. Se auttaa mua paljon. Minä olen ruvennut puhumaan ja ymmärtämään suomea paljon ennemmän kun pääsin sille kurssille.

Koulutuksissa keskeistä on suomen kielen opetuksen vahva linkitys opiskelu- ja työelämään sekä henkilökohtainen tuki ja ohjaus, jotka varmistavat joustavan siirtymisen eteenpäin koulutuksen jälkeen. Pienilläkin ohjaus- ja tukitoimilla voi olla suuri merkitys opiskelijan tulevaisuudelle.

Lähteet

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016-2020. https://www.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/Documents/Päijät-Hämeen%20maahanmuutto-ohjelma%202016-2020.FINAL.PDF [luettu 20.12.2016]

TEM 2014. Maahanmuuttajien työllistyminen. Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 6/2014. https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Maahanmuuttajien+ty%C3%B6llistyminen+10022014.pdf [luettu 20.12.2016]

Valtion kotouttamisohjelma 2016-2019. http://valtioneuvosto.fi/documents/1410877/2132296/Valtion_kotouttamisohjelma_vuosille_2016-2019.pdf/70415e54-52cd-4acb-bd76-d411f0dc5b94 [luettu 20.12.2016]

Kirjoittajat

Marja Kiijärvi-Pihkala, Mari Lampinen, Evelina Liski ja Maija-Leena Pusa työskentelevät Ossi – Osaaminen esiin –hankkeessa. Hankkeen päätoimijat ovat LAMK, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kansanopisto, lisäksi sidosryhmään kuuluvat muut suomen kielen koulutuksia ja ohjauspalveluja alueella tarjoavat organisaatiot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *