Äitiysneuvolakäynnit löytyvät Hyviksestä

Kirjoittajat: Jatta Jormakka, Inga Kokko, Marika Santala ja Satu Leinonen

Hyvis

Sähköiset terveyspalvelut lisääntyvät kaiken aikaa koko Suomessa. Asiakkaiden oma rooli on muuttumassa aktiivisemmaksi. Sähköinen asiointi voi täydentää, muttei korvata perinteisiä palvelumenetelmiä. Teknologiaosaaminen ja terveystiedon lukutaito ovat edellytyksiä sähköisten palveluiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. (Hyppönen, Hyry, Valta & Ahlgren 2014.) Sähköisten terveyspalveluiden tarkoitus on mahdollistaa palveluiden käyttäjille aiempaa parempaa hallintaa omiin tietoihinsa sekä tarjota parempaa ja joustavampaa palvelua (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015).

Hyvis.fi on sivusto, joka on käytössä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Sivusto on jaettu alueittain eri väestöryhmiin kohdistetusti. Sivustolta löytyvä tieto on asiantuntijoiden tarkastamaa ja luotettaviin lähteisiin perustuvaa. (Hyvis.fi 2015.)

Hyvis-sivuilla voi testata ja seurata omaa terveyttään, sekä etsiä tietoa oman alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kirjautumalla OmaHyvis-palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sivustolla voi varata esimerkiksi laboratorioaikoja, täyttää lomakkeita tai olla turvallisesti yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin. (Hyvis.fi 2015.)

Hyviksestä löytyy jo nyt paljon hyödyllistä tietoa lapsiperheille, nuorille, opiskelijoille, aikuisille ja ikääntyneille. Luomamme äitiyshuollon sivut on suunnattu Päijät-Hämeen alueen lasta odottaville perheille.

Äitiyshuollon käyntirungon kehittämistehtävä

Päijät-Hämeen Hyvis-sivustoilta puuttui äitiyshuollon sisältöä. Olemme luoneet Päijät-Hämeen hyvis.fi -sivustolle äitiysneuvolan käyntirunkoa terveydenhoitajaopintoihin kuuluvana terveydenhoitajan kehittämistehtävänä. Kehittämistehtävän tavoite oli tuottaa äitiyshuollon sisältöä Päijät-Hämeen hyvis.fi-sivustolle. Tarkoituksena on ollut, että odottavat perheet ja neuvolan työntekijätkin voivat hyödyntää sivuston sisältöä. Tarkoituksena on ollut myös, että odottavat perheet saavat luotettavaa tietoa helposti yhdestä paikasta. Lisäksi äitiyshuollon sivut tuovat neuvolatoimintaa lähemmäs lasta odottavaa perhettä sekä osallistavat perheitä koko neuvolaprosessiin.

Tärkein lähde työssä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Äitiysneuvolaopas. Oppaassa esitellään valtakunnalliset suositukset äitiysneuvolatoimintaan ja ne on tarkoitettu neuvolassa työskenteleville ammattilaisille. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013.) Lisäksi tutustuimme Päijät-Hämeen alueen omiin neuvolatoiminnan toimintamalleihin. 

Äitiysneuvolakäynnit

Terveydenhuoltolain (1326/2010, 15§) mukaan Suomessa kuntien on järjestettävä lasta odottaville perheille neuvolapalvelut. Nämä palvelut ovat maksuttomia kaikille.

Neuvolassa käydään raskausaikana keskimäärin 10–11 kertaa (Kuvio 1). Lääkärikäyntejä on yleensä kaksi. Tarvittaessa järjestetään yksilöllisesti lisäkäyntejä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 102.) Isien toivotaan tulevan käynneille mukaan, erityisesti odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen.

Kuvio1_Hyvis3

Kuvio 1 Äitiysneuvolan käyntirunko

Hyviksen äitiyshuollon osiosta löytyy käyntirungon lisäksi tietoa käyntien sisällöstä sekä sivustolle on selitetty yleisimpiä äitiyshuollossa käytettäviä asiasanoja. Sivustolle kerättiin odottaville perheille hyödyllisiä lisätietoa sisältäviä sivustoja sekä vinkkejä neuvolakäynteihin sekä synnytykseen valmistautumiseen. Sivuston tarkoitus on selvittää perheille neuvolakäyntien merkitystä ja sisältöä, jotta perhe saa käynneistä parhaan mahdollisen hyödyn. Sivuston avulla perhe voi rauhassa tutustua käyntien kulkuun ja sisältöön sekä valmistautua etukäteen keskustelun aiheisiin. Perhe voi myös miettiä, mistä aiheista haluaisi enemmän tietoa terveydenhoitajalta. Näin asiakkaiden osallisuutta voidaan tukea.

Mitä seuraavaksi?

Äitiyshuollon sivusto julkaistiin toukokuussa 2015. Ennen julkaisua sisältöä esiteltiin terveydenhuollon ammattilaisille ja siitä kerättiin  palautetta Päijät-Hämeen alueen terveydenhoitajilta sekä sisältöryhmältä. Myös julkaisun jälkeen toivotaan palautetta sivuston toimivuudesta ja hyödyllisyydestä

Tiedon muuttuessa tai päivittyessä sivustoa on helppo muokata tarpeen mukaan. Sivustoa on mahdollista täydentää myös synnytykseen ja äitiyspoliklinikkakäynteihin liittyvillä tiedoilla.

Linkit

Päijät-Hämeen hyvis.fi: http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/default.aspx

Äitiysneuvolaopas, THL: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=1

Äitiyshuollon sivut Päijät-Hämeen Hyviksessä: http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/lapset-ja-perheet/lapsen%20kehitys/Sivut/Äidin-polku.aspx

Lähteet

Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K. & Ahlgren, S. 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi – Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 33/2014. [viitattu 4.5.2015] Saatavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125597/URN_ISBN_978-952-302-410-6.pdf?sequence=1

Hyvis.fi. 2015. Tervetuloa Hyvis-sivuille! [viitattu 24.4.2015] Saatavissa: http://www.hyvis.fi/lan/fi/Sivut/default.aspx

Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. [viitattu 23.4.2015] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=1

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2015. Tietojärjestelmähankkeet: sähköinen potilastietoarkisto ja sosiaalialan tiedonhallinta. [viitattu 4.5.2015] Saatavissa: http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/tietojarjestelmahankkeet

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. Saatavissa: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=terveydenhuoltolaki

Kuvat: Google-kuvahaku

Kirjoittajat

Jatta Jormakka, Inga Kokko sekä Marika Santala opiskelevat Lahden ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajiksi ja valmistuivat toukokuussa 2015. Satu Leinonen on Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori.

Lahdessa 9.11.2015

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *